Karol Trubalski


adwokat

Kancelaria adwokacja Karol Trubalski

Zakres usług


Kancelaria Adwokacka świadczy usługi prawne w pełnym zakresie w następujących rodzajach spraw:

  1. Prawo karne, karnoskarbowe, wykonawcze i wykroczeń
 • obrona podejrzanego na etapie postępowania przygotowawczego,
 • obrona oskarżonego na etapie postępowania sądowego,
 • obrona skazanego w postępowaniu wykonawczym oraz dozorze elektronicznym,
 • obrona obwinionego w postępowaniu w sprawach o wykroczenia,
 • reprezentowanie pokrzywdzonego i oskarżyciela posiłkowego,
 • reprezentowanie oskarżyciela prywatnego, sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia oraz zawiadomień o popełnieniu przestępstwa,
 • sporządzanie zażaleń, apelacji, kasacji oraz wniosków o wznowienie.
  • 2. Prawo cywilne
 • prawo rzeczowe,
 • prawo zobowiązań,
 • prawo spadkowe,
 • odszkodowania i zadośćuczynienia,
 • postępowanie nakazowe i upominawcze,
 • postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne,
 • sporządzanie projektów umów, opinii i ugód.
  • 3. Prawo rodzinne
 • sprawy o rozwód,
 • sprawy o separację,
 • powództwa o alimenty,
 • podział majątku i zniesienie wspólności majątkowej,
 • władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem,
 • ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa oraz ojcostwa,
 • opieka i kuratela.
  • 4. Prawo administracyjne
 • odwołania od decyzji organów administracyjnych,
 • skargi do sądów administracyjnych,
 • reprezentowanie w postępowaniu przed organem administracyjnym.
  • 5. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • odszkodowania za mobbing, dyskryminację, rozwiązanie stosunku pracy,
 • spory o przywrócenie do pracy,
 • emerytury, renty i zasiłki, świadczenia,
 • roszczenia ze stosunku pracy.
  • 6. Prawo gospodarcze oraz handlowe
 • zakładanie, przekształcanie, łączenie oraz podział spółek i innych podmiotów prawa handlowego,
 • sporządzanie, zmiana, opiniowanie umów, regulaminów i statutów spółek,
 • doradztwo przy upadłości i likwidacji spółek,
 • rozwiązywanie problemów związanych z obsługą firm, sporządzaniem projektów pism i umów dla potrzeb Klientów a także ich opiniowanie,
 • reprezentowanie przedsiębiorców przed sądami wszystkich instancji,
 • reprezentowanie przedsiębiorców przed organami administracji publicznej i innymi instytucjami.
  • 7. Prawo medyczne
 • naruszenie dóbr osobistych pacjentów oraz lekarzy,
 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę i szkodę,
 • dochodzenie praw w związku z uszczerbkiem na zdrowiu w wyniku błędów medycznych,
 • przymusowe poddawanie leczeniu osób z zaburzeniami psychicznymi, uzależnionych od narkotyków lub alkoholu.